PERSOLIS
lignes-head

JURIDISCHE INFORMATIE

Juridische kennisgeving van de site

Definities en doel
1.
Dit document bevat het beleid inzake gegevensverwerking van de NV Persolis, waarvan de juridische informatie als volgt luidt:
Persolis SA
Avenue des Faisans 11 – 6110 Montigny-le-Tilleul
ECB/BTW: BE 0881.232.231
Rechtspersonenregister: Charleroi
Mail: info@persolis.be
Telefoon: +32 479 99 22 22

2.
In dit document wordt verstaan onder
“Site” betekent de website gehost op het volgende adres: www.persolis.be
“Gebruiker”: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de Site bezoekt of er op enigerlei wijze interactie mee heeft.
“Klant”: Elke natuurlijke of rechtspersoon, consument of onderneming, die een contract heeft gesloten met de NV Persolis, de diensten van de NV Persolis heeft aangevraagd of een bestelling heeft geplaatst bij de NV Persolis.
“Subverwerker”: Elke natuurlijke of rechtspersoon die op verzoek en voor rekening van Persolis NV persoonsgegevens verwerkt.

3.
Betrokkenen : Dit privacybeleid is bestemd voor natuurlijke of rechtspersonen die in contact komen met Persolis NV, informatie aanvragen met betrekking tot de diensten van Persolis NV, gebruikers zijn die op de website surfen, klanten zijn van Persolis NV, werken voor klanten van Persolis NV of bij haar leveranciers, en is bedoeld om deze personen en gebruikers te informeren over de wijze waarop hun persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.
In dit verband bepaalt de NV Persolis alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers en de Klanten. Daartoe verbindt Persolis NV zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna “de wet”) en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna “de verordening”).
Persolis NV verbindt zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt inzake de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, met betrekking tot de wet en de verordening.

Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door gebruikers kan de mededeling van persoonsgegevens met zich meebrengen.
In het kader van de diensten die Persolis NV voor zijn Klanten uitvoert, moet Persolis NV een aantal gegevens over de Klant of zijn vertegenwoordiger verzamelen om de taken in verband met deze diensten uit te voeren.
De verwerking van deze gegevens door Persolis NV, in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, of door dienstverleners die handelen in naam en voor rekening van Persolis NV, zal in overeenstemming zijn met de wet en de verordening.

De persoonsgegevens worden door Persolis NV verwerkt, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via:

Gegevens die u ons verstrekt
– persoonsgegevens wanneer u onze websites gebruikt, een contact- of downloadformulier invult, zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, zich inschrijft voor een evenement, training of webinar, of op een andere manier met ons correspondeert.
– Contactgegevens waarmee wij met u kunnen communiceren, zoals uw e-mailadres of telefoonnummer;
– Gegevens die wij gebruiken om uw toegang tot onze online diensten te beveiligen, zoals uw wachtwoord of andere verificatiegegevens;
– Alle andere inhoud die u genereert of aan ons verstrekt in verband met uw account (zoals een afbeelding op uw gebruikersprofielpagina, uw communicatievoorkeuren of ondersteuningsverzoeken).

Gegevens die we automatisch verzamelen
Gedragsgegevens
Als u ons uw persoonsgegevens verstrekt, kunnen wij uw interacties met de websites, landingspagina’s en e-mails van Persolis volgen. Onze technologie respecteert de Do Not Track-functie in browsers, dus als u niet gevolgd wilt worden, kunt u dit in uw browser inschakelen.

Koekjes
Wij gebruiken ook “cookies” (kleine tekstbestanden die door uw computer worden verzonden telkens wanneer u onze website bezoekt) om gegevens vast te leggen of op te slaan. Wanneer wij cookies gebruiken, zijn dit ofwel sessiecookies (die blijven bestaan tot u uw browser sluit) of permanente cookies (die blijven bestaan tot uw browser ze verwijdert). Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies om uw taalvoorkeuren of andere instellingen op te slaan, zodat u deze niet bij elk bezoek aan onze websites, portals of applicaties opnieuw hoeft in te stellen. Sommige van de cookies die wij gebruiken zijn gekoppeld aan uw profiel (inclusief informatie over u, zoals uw e-mailadres), terwijl andere cookies dat niet zijn. Voor meer gedetailleerde informatie over ons gebruik van cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen, zie onze Cookieverklaring.

Apparaatgegevens
Wanneer u onze websites, portals en applicaties bezoekt, verzamelen wij informatie over het apparaat dat u gebruikt. Dit omvat informatie zoals apparaattype, besturingssysteem, versie, enz. Deze informatie helpt ons om u de beste ondersteuning te bieden in geval van problemen en om de meest gebruikte browsers en besturingssystemen te ondersteunen.

Veiligheidsgegevens
Wij zullen de activiteiten van de Gebruiker registreren om ongeoorloofd of kwaadaardig gedrag tijdig op te sporen, zoals aan- en afmeldingen, het resetten van wachtwoorden of wijzigingen in de toegangsrechten van de Gebruiker.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens meegedeeld aan de Gebruiker en aan de Klanten en zijn de volgende

– Om met u te corresponderen over de door u gevraagde diensten;
– Voor facturering;
– Voor de uitvoering door Persolis NV van overeengekomen diensten en in het bijzonder de correspondentie met alle derden die nodig zijn voor de uitvoering van de diensten;
– Om met u te communiceren wanneer u ons contactformulier invult;
– Wanneer u zich inschrijft voor een van onze (of die van onze partners) evenementen;
– Bij het solliciteren naar een baan ;
– Om u onze nieuwsbrieven te sturen;
– Om u te informeren over andere relevante Persolis-oplossingen, evenementen of vragenlijsten
– Om uw ervaring op onze websites, portalen en toepassingen te personaliseren;
– Om onze websites, portalen en toepassingen te verbeteren;
– Analyse en marktonderzoek uitvoeren ;
– Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt voor andere diensten die noodzakelijkerwijs nauw verband houden met de hierboven genoemde diensten.

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt/verzameld

De verzamelde gegevens zijn als volgt:

Identificatiegegevens van Gebruikers en Klanten of hun vertegenwoordigers: naam en voornaam
Contactgegevens van Gebruikers en Klanten of hun vertegenwoordiger: correspondentieadres, e-mailadres en telefoonnummer, factuuradres, bankgegevens.
Professionele gegevens: functie en bedrijf, curriculum vitae en referenties (in het sollicitatieformulier).
Sociale media: LinkedIn-url (optioneel)
Noodzakelijke gegevens: alle gegevens die strikt noodzakelijk zijn om de bovengenoemde doeleinden te verwezenlijken.

Rechtsgrondslag

Deze gegevens worden verzameld met uw toestemming en/of omwille van het legitieme belang van Persolis NV om de diensten te kunnen uitvoeren en haar wettelijke verplichtingen na te komen. In het bijzonder zijn dit :

– Professionele beperkingen (de uitvoering van de gevraagde dienst)
– de boekhoudkundige en fiscale verplichtingen van Persolis SA (facturatie, BTW-lijst, enz.)
– Juridische beperkingen (beroepsaansprakelijkheid);
– Commerciële behoeften (commerciële mededelingen, aankondigingen, groeten, enz.)

Toestemming van de betrokken personen

Klanten en Gebruikers verklaren kennis te hebben genomen van en hun vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming te hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming is gegeven:

– Door het sluiten van het contract of het bestellen van de Diensten ;
– door de positieve handeling van de Gebruiker die het vakje aanvinkt waarin het Privacybeleid als hyperlink wordt aangeboden. Deze toestemming is een onontbeerlijke voorwaarde om bepaalde handelingen op de Site uit te voeren of om de Gebruiker toe te laten een contractuele relatie met de NV Persolis aan te gaan. Elk contract tussen de NV Persolis en een Gebruiker met betrekking tot de op de Site aangeboden diensten en goederen is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

Cliënten en gebruikers stemmen ermee in dat de verantwoordelijke voor de verwerking en verzameling van gegevens, in overeenstemming met de
De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die hij of zij op de site of in verband met de door de NV Persolis aangeboden diensten verstrekt, worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden en principes die in dit privacybeleid zijn vastgelegd voor de hierboven aangegeven doeleinden. Hun toestemming is geldig zolang ze de diensten van Persolis NV gebruiken.
Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming onverlet.

Termijnen voor het bewaren van persoonsgegevens

De gegevens worden opgeslagen in de vorm van een papieren bestand en/of een elektronisch bestand, onder de verantwoordelijkheid van de NV Persolis, die alle nodige maatregelen neemt om de veiligheid ervan te waarborgen.

In het algemeen zorgt Persolis NV voor een adequaat niveau van technische en organisatorische beveiliging van uw gegevens, om u te beschermen tegen elk gegevenslek, met inbegrip van verlies, vernietiging, openbare bekendmaking, ongeoorloofde toegang of misbruik. Indien de Klant of Gebruiker echter kennis krijgt van een datalek of indien u dit vermoedt, verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden.

Indien gegevens moeten worden uitgewisseld voor de verwerking van de overeenkomst, gebeurt dat via een systeem voor elektronische informatie-uitwisseling.

Duur van de bewaring van persoonsgegevens

Persolis NV bewaart de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijze noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hierboven vermelde doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, met name voor de uitvoering van de diensten.

Ontvangers van gegevens en verstrekking aan derden (GEEN DOORGIFTE BUITEN DE EU)

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of
leveranciers van Persolis NV die voldoende garanties bieden inzake gegevensbeveiliging en die met Persolis NV samenwerken bij de marketing van producten of de levering van diensten. Zij handelen onder rechtstreeks gezag van Persolis NV en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen moeten de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt, de inhoud van dit privacybeleid naleven. Persolis NV verzekert dat zij deze gegevens enkel voor het beoogde doel, op een discrete en veilige manier zal verwerken.

Indien de gegevens aan derden worden verstrekt voor direct marketing of wervingsdoeleinden, wordt de betrokkene daarvan vooraf in kennis gesteld, zodat hij of zij uitdrukkelijk kan instemmen met het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens.

Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

De volgende persoon is benoemd tot functionaris voor gegevensbescherming (hierna “DPO”): Christophe Vandenputte

De rol van de DPO bestaat erin te zorgen voor de correcte uitvoering van nationale en supranationale bepalingen betreffende het verzamelen, verwerken en opslaan van persoonsgegevens.

De DPO kan als volgt worden gecontacteerd: christophe.vandenputte@persolis.be – 0475 68 15 28

Rechten van de betrokkene

De betrokkene kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: info@persolis.be, of een brief per post, met een kopie van zijn identiteitskaart, naar het volgende adres Avenue des Faisans 11, 6110 Montigny-le-Tilleul

a. Recht op toegang

Persolis NV garandeert het recht van toegang voor de Gebruikers en Klanten tot hun persoonsgegevens. De betrokkene heeft het recht toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens en tot de informatie in dit document.
Persolis NV kan een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten aanrekenen voor elke bijkomende kopie die door de betrokkene wordt aangevraagd.
Wanneer de betrokkene een dergelijk verzoek langs elektronische weg doet (bijvoorbeeld via het e-mailadres), wordt de informatie verstrekt in een algemeen gebruikte elektronische vorm, tenzij de betrokkene anders verzoekt.
De betrokkene krijgt uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek een kopie van zijn of haar gegevens.

b. Recht op correctie

Persolis NV garandeert de betrokkene het recht om de rectificatie van zijn/haar persoonsgegevens te vragen.
Onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens kunnen te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd.
De betrokkene zal eerst zelf de nodige wijzigingen aanbrengen vanuit zijn gebruikers-/andere account, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval een verzoek kan worden ingediend bij Persolis NV.
Persolis NV brengt elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn meegedeeld, op de hoogte van elke rectificatie van persoonsgegevens, tenzij deze mededeling onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

c. Recht op wissen en beperking van gegevensverwerking

Wanneer het bewaren van gegevens niet langer noodzakelijk is voor de hierboven vermelde doeleinden of wanneer de betrokkene daarom verzoekt, worden de gegevens door de NV Persolis gewist of wordt de verwerking ervan beperkt.
De NV Persolis bewaart niettemin de gegevens die nodig zijn om haar wettelijke, reglementaire of gerechtelijke verplichtingen na te komen.
Persolis NV stelt elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn meegedeeld in kennis van elke verwijdering of beperking van persoonsgegevens of van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze mededeling onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vereist. De NV Persolis zal de betrokkene informatie verstrekken over deze ontvangers indien hij of zij daarom verzoekt.

d. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Onverminderd zijn recht op wissing of beperking, heeft de betrokkene het recht om van Persolis SA persoonsgegevens over hem te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. De betrokkene heeft het recht om de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder dat Persolis NV bezwaar hoeft te maken in de gevallen waarin de verordening voorziet.

e. Recht op bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De betrokkene heeft te allen tijde het recht zich te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens wegens zijn/haar bijzondere situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door Persolis SA. Persolis SA zal geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen en de rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van klantenwerving, heeft de betrokkene het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke klantenwerving, met inbegrip van profilering voor zover deze met dergelijke klantenwerving verband houdt.

f. Recht om een klacht in te dienen

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door Persolis NV bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, die bevoegd is voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website:
https://www.autoriteprotectiondonnees.be.

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen

Gegevensbeschermingsautoriteit
Pressestraat 35, 1000 Brussel
Telefoon + 32 2 274 48 00
Fax: + 32 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

De betrokkene heeft ook het recht om Persolis NV voor de Belgische rechtbanken of de rechtbanken van de lidstaat waar de betrokkene gedomicilieerd is, te dagvaarden.


Beperking van de aansprakelijkheid van de verantwoordelijke voor de verwerking
t

De Website kan links bevatten naar andere websites van derden die niet verbonden zijn met de NV Persolis. Persolis NV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of hun overeenstemming met de wet en regelgeving.

De houder van de ouderlijke verantwoordelijkheid moet zijn of haar uitdrukkelijke toestemming geven voor het verstrekken van persoonlijke informatie of gegevens aan de minderjarige onder de 16 jaar. De verantwoordelijke voor de verwerking kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van informatie en persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar wier toestemming niet daadwerkelijk wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders, noch voor onjuiste gegevens – met name over de leeftijd – die door minderjarigen zijn ingevoerd. Persolis NV zal in geen geval persoonsgegevens verwerken indien de gebruiker aangeeft dat hij jonger is dan 16 jaar.

Wijzigingen in deze online privacyverklaring

Persolis behoudt zich het recht voor deze Online Privacyverklaring van tijd tot tijd bij te werken. Indien wij wijzigingen aanbrengen, zullen wij de herziene Online Privacyverklaring op onze websites plaatsen en de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan deze Online Privacyverklaring bijwerken.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Op dit privacybeleid is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Elk geschil wordt voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Persolis NV of van de woonplaats van de betrokkene.

Neem contact op

Voor vragen of klachten in verband met dit privacybeleid kan de betrokkene contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking via het volgende adres: info@persolis.be